Τί είναι το Docker?
Το Docker είναι μια πλατφόρμα για Developers και Sys Admins με σκοπό να αναπτύσουν(develop), να προάγουν(deploy) και να τρέχουν(run) την εφαρμογή τους(web application) ή τον server τους με containers.
Πως λειτουργεί το Docker;
Το Docker χρησιμοποεί τον Linux kernel καθώς και κάποια απο τα χαρακτηριστηκά του όπως Cgroup, namespaces και chroots, με σκοπό να διαχωρίσουν το σύστημα σε “κομμάτια” τα οποία ονομάζονται container.
Έκδοση και λεπτομέριες

Για να δούμε λεπτομέρεις σχετικά με την τρέχουσα έκδοση του docker τρέχουμε,

Hello World,

Αρχικά πρέπει να κατεβάσουμε το Docker image, πηγαίνοντας στο docker hub αναζητούμε για το hello word και μας επιστρέφει τα εξής αποτελέσματα,


Απο την παραπάνω εικόνα βλέπουμε οτι υπάρχει το image hello-world, άρα δίνοντας την εξής εντολή
Βλέποντας την παρακάτω εικόνα παρατηρούμε οτι το docker καταλαβαίνει οτι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο image στον υπολογιστή μας και το κατεβάζει για εμάς.